As Gaeilge

 • 2023

  Cód Cleachtais maidir le Cáilíocht Aeir Laistigh

  Cuireann an Cód Cleachtais seo treoir phraiticiúil ar fáil maidir le forálacha Rialacháin an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, (Feidhm Ghinearálta) 2007 (I.R. Uimh. 299 de 2007), arna leasú ag I.R. Uimh. 255 of 2023 a chomhlíonadh.

  Read more

 • 2022

  Tuarascáil Bhliantúil 2021

  Is í seo ár dtríú tuarascáil, agus deimhin an tuarascáil deiridh, faoi Ráiteas Straitéise 2019–2021 dár gcuid. Cuireadh tús leis an timthriall straitéiseach trí bliana seo le tréimhse ina raibh fás láidir geilleagrach le brath ar dtús in 2019, ach ar lean athrú ollmhór é sin i rith 2020–21, de réir mar a bhí geilleagar agus sochaí na hÉireann ag streachailt le tionchar gan choinne phaindéim dhomhanda COVID-19.

  Read more

 • 2022

  An Chairt Seirbhísí do Chustaiméirí

  Tugtar cuntas sa Chairt Seirbhísí seo do Chustaiméirí ar ár dtiomantais do na seirbhísí do chustaiméirí agus tugtar sonraí faoin méid is féidir leat a bheith ag súil leis agus tú ag plé linn.

  Read more

 • 2022

  Clár Oibre 2022

  Cuirfear an clár oibre seo i bhfeidhm in Éirinn atá ag teacht chuici féin ó phaindéim COVID-19.

  Read more

 • 2022

  Ráiteas Straitéise 2022-2024

  Tá áthas orainn Ráiteas Straitéise 2022–2024 de chuid an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta a chur i láthair. Is é seo an séú ráiteas straitéise a d’ullmhaigh an tÚdarás faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005.

  Read more

 • 2021

  Tuarascáil Bhliantúil 2020

  Is mór againn ár ndara tuarascáil bhliantúil faoi ráiteas straitéise an Údaráis le haghaidh 2019 go 2021 a chur faoi do bhráid.

  Read more

 • 2021

  Cód Cleachtais le haghaidh Fostóirí agus Fostaithe maidir le Cosc agus Réiteach ar Bhulaíocht ag an Obair

  D’ullmhaigh an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta agus an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre an Cód Cleachtais i dteannta a chéile.

  Read more

 • 2021

  Safety for Seasonal Workers in Horticulture - Irish Version

  These guidelines will serve as a useful resource for those non-Irish national employees, but also for everyone in the industry, whether self-employed, an employer or an employee. (Irish Version)

  Read more

 • 2020

  Tuarascáil Bhliantúil 2019

  Rinneamar ceiliúradh an bhliain seo ar 30 bliain de ghortú agus drochshláinte a bhaineann leis an obair a chosc, agus dhírigh clár oibre 2019 ar réimse leathan cuspóirí agus gníomhartha a chur i gcrích faoinár dtosaíochtaí straitéiseacha agus sainorduithe dlíthiúla.

  Read more

 • 2013

  Achoimre ar Staitisticí Báis, Breoiteachta agus Gortú sa Láthair Oibre 2011-2012

  Is í Achoimre bhliantúil an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta ar Staitisticí an fhoinse eolais agus staitisticí is minice a lorgaítear maidir le díobhálacha agus breoiteachtaí ceirde agus básanna san ionaid oibre in Éirinn.

  Read more