Veselības un drošības pārvaldes nozīme

Veselības un drošības pārvalde (Health and Safety Authority - HSA) ir valsts organizācija Īrijā, kas nodarbojas ar veselības aizsardzības un drošības nodrošināšanu darbā.

Tā ir valsts finansēta organizācija, kas izveidota pamatojoties uz likumu Par drošību, veselības aizsardzību un labklājību darbā, un tā atskaitās Uzņēmējdarbības, tirdzniecības un nodarbinātības ministram.

HSA ir pilnībā atbildīga par veselības aizsardzības un drošības pārvaldību un realizēšanu darbavietās Īrijā. HSA uzrauga likumdošanas ievērošanu darbavietās, un tā var veikt piespiedu darbības (arī lietas ierosināšanu). Tā darbojas kā valsts centrs, sniedzot padomus darba devējiem, darbiniekiem un pašnodarbinātiem par visiem darbavietas veselības aizsardzības un drošības aspektiem.

HSA arī atbalsta izglītību, apmācību un pētījumus veselības aizsardzības un drošības jomā. Pārvaldes kompetencē ietilpst daudzas aktivitātes, tai skaitā:

  • labu veselības aizsardzības un drošības standartu veicināšana darbavietā;
  • visu darbavietu pārbaude un veselības aizsardzības un darba drošības likumdošanas ievērošanas uzraudzība;
  • nopietnu negadījumu, veselības pasliktināšanās un sūdzību iemeslu izmeklēšana;
  • pētījumu par veselības aizsardzību un darba drošību veikšana un finansēšana;
  • rīcības kodeksu, ieteikumu un informācijas dokumentu izstrāde un publicēšana;
  • informācijas pakalpojumu sniegšana darba laikā;
  • jaunu veselības un darba drošības likumu un standartu izstrāde.

Tā kā drošība ir katra viena mūsu atbildība, pastāvīgi tiek veiktas plašas konsultācijas ar darba devējiem, darbiniekiem un to attiecīgajām organizācijām. Lai palīdzētu izstrādāt pareizu politiku un labu darbavietas praksi, HSA sadarbojas ar dažādām konsultatīvām padomēm un speciālām komisijām, kas specializējušās darbā ar atsevišķām profesijām vai riskiem.

Ja vēlaties pārrunāt darbavietas veselības aizsardzības un drošības jautājumus ar Pārvaldes pārstāvjiem, lūdzu, zvaniet 1890 289389.